×

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vitaen
 1. Op alle overeenkomsten van Vitaen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden van de hand gewezen.
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Vitaen, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Vitaen werkzaam zijn of zijn geweest, alle personen die bij de uitvoering door Vitaen van enige opdracht zijn ingeschakeld, en/of alle personen jegens wie de opdrachtgever aanspraken in verband met de opdracht aan Vitaen zou kunnen doen gelden.
 3. Alle opdrachten verstrekt aan Vitaen leiden uitsluitend tot een overeenkomst met Vitaen, al zijn die (vervolg)opdrachten feitelijk verstrekt aan haar medewerkers of hulppersonen. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde bij of voor Vitaen werkzame persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Een opdracht aan Vitaen geldt als een uitnodiging tot het doen van een offerte. Een overeenkomst met Vitaen komt uitsluitend tot stand doordat de opdrachtgever een door Vitaen uitgebrachte offerte, binnen de daarin gestelde termijn van 8 weken, ongewijzigd schriftelijk aanvaardt.
 5. Vitaen kan iedere overeenkomst met opdrachtgever met inachtneming van een termijn van een maand eenzijdig beëindigen, onverschillig of de overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan.
 6. Het staat Vitaen vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personeelsleden van Vitaen te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 7. Alle facturen van Vitaen aan de opdrachtgever hebben een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders aangegeven of overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de rente van art.6: 119a BW verschuldigd. Bij niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke evenals buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van enige vordering ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen geacht worden tenminste 15% te bedragen van het te vorderen bedrag. De opdrachtgever zal geen beroep kunnen doen op korting of verrekening. In geval van niet-tijdige betaling is Vitaen gerechtigd alle werkzaamheden op te schorten. Vitaen is te allen tijde bevoegd een voorschot te vragen en de werkzaamheden op te schorten of te onderbreken tot een dergelijk voorschot is betaald.
 8. Vitaen is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van Vitaen of de door Vitaen ingeschakelde derden. Voorts zal iedere aansprakelijkheid van Vitaen beperkt zijn tot het bedrag, dat in het voortkomende geval uit hoofde van de door Vitaen gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door Vitaen wordt gedragen. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 8 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het door Vitaen in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 15.000,=.
 9. Vitaen is geheel vrij in de indeling van de tijden waarop overeengekomen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, behoudens een uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke afspraak tussen partijen. Incidentele afwikkelingen blijven altijd mogelijk, maar geven geen aanleiding tot afwijking van de in de vorige zin neergelegde regel.
 10. Het overeengekomen tijdsbeslag is door Vitaen naar beste weten vastgesteld om de overeengekomen werkzaamheden in hun geheel uit te voeren. Indien Vitaen constateert, om welke reden dan ook, het overeengekomen tijdsbeslag onvoldoende is om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, zal zij met de opdrachtgever in overleg treden over vermindering van de werkzaamheden of verruiming van het tijdsbeslag. Indien hierover geen overeenstemming kan worden bereikt, is Vitaen gerechtigd de overeenkomst op een redelijke termijn te beëindigen.
 11. Vitaen en haar medewerkers zullen strikte geheimhouding betrachten met betrekking tot al datgene dat hun, in betrekking tot uitvoering van de werkzaamheden, ter kennis zal komen aangaande de bedrijfsgeheimen van de opdrachtgever. Zij zal aan de door haar ingeschakelde derden een overeenkomstige geheimhoudingsplicht opleggen. Zij zal evenwel niet aansprakelijk zijn voor de, in strijd met de geheimhoudingsplicht, gedane mededelingen, behoudens opzet en daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Vitaen zelf.
 12. Vitaen is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Vitaen zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra de wijzigingen zijn medegedeeld.
 13. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Vitaen wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Den Haag, met dien verstande dat indien Vitaen als eisende partij optreedt, zij in afwijking van het vorenstaande – naar haar keuze – bevoegd is het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn in 2016 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nr. 59422149 en tevens te raadplegen op www.Vitaen.nl

Phone

Heeft u vragen?

Direct Contact 24/7 Bel +318 53 03 37 82
Testimonials

Client Testimonials

Bij de productie van voedsel komen enorm veel zaken kijken. Los van behaalde certificaten en eisen omtrent hygiëne is veiligheid één van de primaire doelstellingen. Door een 0-meting op fysiek gebied heeft Vitaen ons geholpen om die veiligheid extra te waarborgen. Na zorgvuldig advies is het beleid omtrent onze veiligheidsmaatregelen verscherpt.

 
Bel Groep
Company

Vitaen heeft ons geholpen met het waarborgen van ons netwerk. Door een security scan werd ons volledige netwerk aan de binnen- en buitenkant getoetst op zwakheden. Het uitvoerige rapportage dat naderhand werd gepresenteerd heeft ons enorm geholpen met de handhaving van onze primaire doelstellingen. Wij hebben in elk geval geleerd: cybersecurity moet niet worden onderschat.

 
INSHARED
Company

Bij de productie van voedsel komen enorm veel zaken kijken. Los van behaalde certificaten en eisen omtrent hygiëne is veiligheid één van de primaire doelstellingen. Door een 0-meting op fysiek gebied heeft Vitaen ons geholpen om die veiligheid extra te waarborgen. Na zorgvuldig advies is het beleid omtrent onze veiligheidsmaatregelen verscherpt.

 
Bel Groep
Company

Vitaen heeft ons geholpen met het waarborgen van ons netwerk. Door een security scan werd ons volledige netwerk aan de binnen- en buitenkant getoetst op zwakheden. Het uitvoerige rapportage dat naderhand werd gepresenteerd heeft ons enorm geholpen met de handhaving van onze primaire doelstellingen. Wij hebben in elk geval geleerd: cybersecurity moet niet worden onderschat.

 
INSHARED
Company
Testimonials

Client Testimonials

Bij de productie van voedsel komen enorm veel zaken kijken. Los van behaalde certificaten en eisen omtrent hygiëne is veiligheid één van de primaire doelstellingen. Door een 0-meting op fysiek gebied heeft Vitaen ons geholpen om die veiligheid extra te waarborgen. Na zorgvuldig advies is het beleid omtrent onze veiligheidsmaatregelen verscherpt.

 
Bel Groep
Company

Vitaen heeft ons geholpen met het waarborgen van ons netwerk. Door een security scan werd ons volledige netwerk aan de binnen- en buitenkant getoetst op zwakheden. Het uitvoerige rapportage dat naderhand werd gepresenteerd heeft ons enorm geholpen met de handhaving van onze primaire doelstellingen. Wij hebben in elk geval geleerd: cybersecurity moet niet worden onderschat.

 
INSHARED
Company

Bij de productie van voedsel komen enorm veel zaken kijken. Los van behaalde certificaten en eisen omtrent hygiëne is veiligheid één van de primaire doelstellingen. Door een 0-meting op fysiek gebied heeft Vitaen ons geholpen om die veiligheid extra te waarborgen. Na zorgvuldig advies is het beleid omtrent onze veiligheidsmaatregelen verscherpt.

 
Bel Groep
Company

Vitaen heeft ons geholpen met het waarborgen van ons netwerk. Door een security scan werd ons volledige netwerk aan de binnen- en buitenkant getoetst op zwakheden. Het uitvoerige rapportage dat naderhand werd gepresenteerd heeft ons enorm geholpen met de handhaving van onze primaire doelstellingen. Wij hebben in elk geval geleerd: cybersecurity moet niet worden onderschat.

 
INSHARED
Company

Our references